Pamiatka na všetkých verných zosnulých 2012

V jesenný druhonovembrový deň veriaci našej farnosti v Dome smútku na Hrádku slávili svätú omšu za všetkých verných, ktorí nás predišli do večnosti.

Svätú omšu celebroval vdp. ThLic. Jozef Šechný, kanonik, dekan-farár. Vo svojej homílii upriamil pozornosť na duchovné hodnoty a modlitbu, ktoré sa vytrácajú zo záhrad našich zosnulých – cintorínov, ktoré sú zvlášť dôležité pre dnešného človeka. Ako je dôležité zapáliť sviecu, či položiť kvety na hrob našich blízkych, vzdať úctu, spomenúť si na nich, tak o to viac je dôležitejšie modliť sa za nich a tým im pomôcť dostať sa z očistca do nebeského kráľovstva k nášmu Pánovi. Po svätej omši veriaci v procesii putovali ku hlavnému krížu, kde sa konala pobožnosť za zosnulých. Na záver udelil otec kanonik veriacim požehnanie. 

Foto

Pamiatka na všetkých verných zosnulých