Veľkonočný dar

Počas veľkonočných sviatkov sme od Boha dostali najväčší dar – Kristovo zmŕtvychvstanie, pre nás nádej na vzkriesenie. Pánu Bohu sme za tieto dary veľmi vďační. Udalosti Kristovho utrpenia a zmŕtvychvstania sme slávili v jednotlivých kostoloch nášho farského spoločenstva.

Veľkonočný čas budeme prežívať ešte päťdesiat dní, ale už teraz by sme radi vyjadrili našu vďačnosť nielen Pánu Bohu, ale všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu sviatkov Pánovho zmŕtvychvstania. Naša vďačnosť patrí kostolníčkam a kostolníkom vo všetkých kostoloch, všetkým, ktorí upratovali kostoly a pripravili krásnu veľkonočnú výzdobu, všetkým miništrantom, lektorom, spevákom žalmov aj pašií, našim kantorkám a kantorom, všetkým zborom, skautom, ktorí sa striedali pri Božom hrobe a Vám všetkým, ktorí ste pridali ruku k dielu. Povzbudili sme sa na Vás všetkých, ktorí ste prišli na krížové cesty. Poďakovanie patrí tým, ktorí niesli kríže a aj darcom nášho obnoveného misijného kríža. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí ste prispeli k sláveniu veľkonočných sviatkov svojou modlitbou, či už pri Božom hrobe alebo pri liturgickom slávení jednotlivých dní posvätného Tridua.

Boh, ktorý je štedrejší ako ktorékoľvek stvorenie, nech Vás bohato odmení a požehná!

// Vaši kňazi