Rozlúčka s arcibiskupom Alojzom Tkáčom

Emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč (1934 Ohradzany – 2023 Košice) zomrel ako nestor Košickej arcidiecézy v 90. roku života, 62. roku kňazskej a 34. roku biskupskej služby.

Po maturite na humenskom gymnáziu bol do kňazského seminára prijatý až na štvrtý raz.

Po absolvovaní Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave prijal kňazskú vysviacku v roku 1961.

Bol kaplánom v Zborove. Vojenčinu absolvoval v PTP. Od roku 1963 pôsobil ako archivár a duchovný v Košiciach.

Po verejnej kritike prorežimného hnutia Pacem in terris mu bol na sedem rokov odňatý štátny súhlas, pracoval ako robotník a vodič električky.

Od roku 1983 bol administrátorom v Červenici.

Po páde komunistickej totality a po 28 rokoch vakancie biskupského stolca bol vymenovaný za košického biskupa (1990 – 2010).

V roku 1995 bol povýšený za prvého košického arcibiskupa metropolitu.

Biskupská služba bola naplnená obnovou a zveľaďovaním duchovného života a cirkevných ustanovizní v období znovuzískanej náboženskej slobody.


Košický emerita Alojz Tkáč

Spomienkový dokument /portrét/ o emeritnom arcibiskupovi metropolitovi košickej arcidiecézy Mons. Alojzovi Tkáčovi, obnovovateľovi košickej arcidiecézy po páde komunizmu i zakladeteľovi Teologickej fakulty a kňazského seminára v Košiciach.