Slávenie Veľkej noci 2019 objektívom fotoaparátu

Kvetná nedeľa
Posledná pôstna nedeľa, je známa tiež pod menom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána. Pripomína nám rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. Práve na túto nedeľu sme začali Veľký týždeň.
V tento deň sa svätia aj palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka, tie sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Popolcovej stredy budúceho roku. Bahniatka si na posvätenie prinášajú aj ľudia, tie si potom nosia domov ako posvätenú vec a zakladajú ich za obrazy, zapichujú do trámov, dávajú do vázy a kedysi ich dávali aj do poľa či do maštale. Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. storočí.
Aj v našej farnosti pri svätých omšiach sa pred vstupom do kostola požehnávali bahniatka.

Pozrite si fotografie z Kvetnej nedele po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Kvetná nedeľa

Zelený štvrtok
Touto svätou omšou Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína si na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu. Na tejto sv. omši ďakujeme Bohu za dar Eucharistie a kňazstva.
Pozrite si fotografie zo Zeleného štvrtku po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Zelený štvrtok

Krížová cesta ulicami Solivare
Krížová cesta sa stala tradíciou v našej farnosti a tvorí neoddeliteľnú súčasť najväčšieho kresťanského sviatku – Veľkej noci. Inak tomu nebolo ani tento rok počas Veľkého piatku.

Stovky ľudí sa v dopoludňajších hodinách zišlo, aby tak mohli spoločne sláviť posvätné čítania o Pánovom umučeni a následne sa vybrať na krížovú cestu.

Boli pred nami chvíle, ktoré sme chceli posvätiť rozjîmavou modlitbou…

Toho roku sme I. zastavenie začali netradične na Hrádku, keďže naša farnosť dostala nový misijný kríž, ktorý sme v závere vztýčili pri farskom kostole.

Pozrite si fotografie z Krížovej cesty po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Krížová cesta

Krížová cesta obcou
Krížová cesta na Veľký piatok po uliciach Solivaru sa stala už tradíciou. Ale ani naše filiálne obce nezaostávajú a tiež v tento deň v dopoludňajších hodinách prichádzajú na krížovú cestu ulicami obcou. Inak tomu nebolo ani tento rok v Teriakovciach.

Pozrite si fotografie z Krížovej cesty po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Krížová cesta

Obrady Veľkého piatka
Veľký piatok je deň, kedy sa v katolíckych kostoloch neslávi svätá omša, aby v tento deň veriaci obracali svoju myseľ tým väčšmi na obetu kríža.
Veľkopiatočné obrady v Teriakovciach viedol náš pán kaplán Jozef Eliaš.

Pozrite si fotografie z Veľkého piatku po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Teriakovce

Pascha
Aj v našej farnosti sa na Bielu sobotu požehnávali veľkonočné jedla – Pascha.

Pozrite si fotografie z požehnania jedál po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Požehnanie jedál

Veľkonočná vigília
Podľa najstaršej tradície táto noc je očakávaním Pána a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“ V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ho sviatosťami kresťanskej iniciácie.
Na Bielu sobotu po západe slnka začal nový deň – Veľkonočná nedeľa. Obrady začali požehnaním ohňa, ktorý je symbolom Krista, ktorý vstáva z hrobu, aby zažiaril ľudstvu. Od ohňa sa potom zapálil paškál, ktorý pripomína vzkrieseného Krista. Ďalšou časťou obradov bola liturgia slova, ktorá obsahovala základné pravdy viera a morálne poučenia. Neskôr pri liturgii krstu sme si všetci obnovili svoje krstné sľuby. Štvrtou časťou veľkonočnej vigílie je Liturgia Eucharistie, kde každý veriaci je pozvaní na hostinu k Pánovmu stolu. A na záver samotný obrad vzkriesenia. V našich krajoch sa podľa prastarej tradície slávi Kristovo vzkriesenie osobitným obradom vzkriesenia a slávnostným sprievodom.

Veľkonočnú vigíliu vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice slávil dekan – farár dp. Peter Gazda.

Pozrite si fotografie z Veľkonočnej vigílie vo farskom kostole po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Veľkonočná vigília

Veľkonočnú vigiliu v Komunitnom pastoračnom centre sv. Jána Pavla II. na Šváboch slávil dp. Pavol Fedorko.

Pozrite si fotografie z Veľkonočnej vigílie v KPC po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa Pozrite si fotografie z Veľkonočnej nedele po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Veľkonočná nedeľa

Vzkriesenie
Veľkonočné trojdnie sme zakončili slávnostnými vešperami a Eucharistickou profesiou so Zmŕtvychvstalým Kristom.