II. výročie konsekrácie kostola v Ruskej Novej Vsi

Vznešený je boh vo svojej svätyni, on dáva silu svojmu ľudu!

Posviacka Božieho chrámu je vždy významnou udalosťou a jej každoročné pripomínanie vnímame ako sviatok. Pri príležitosti druhého výročia konsekrácie nášho kostola zasväteného Sedembolestnej Panny Márii sme sa z radosťou zišli ku sláveniu  svätej omše vo výročný deň v tomto Božom dome, kde sa povestne stretáva nebo zo zemou.

Deň z dátumom 23. september 2012 sa natrvalo zapísal do histórie obce Ruská Nová Ves, presnejšie do dejín spoločenstva rímskokatolíckych veriacich, kedy  J.Ex. Bernard Bober, košický arcibiskup pri slávnostnej svätej omši posvätil nový kostol. Slovo kostol oddávna označuje miesto, v ktorom sa zhromažďujú kresťanské spoločenstvá sláviť Eucharistiu, prijímať sviatosti, modliť sa pobožnosti a prichádzať na stretnutia s eucharistickým  Kristom. Je živým domom našich modlitieb a my sami tvoríme tak živý dom Boží , v ktorom sa v tomto pozemskom živote budujeme, prehlbujeme priateľstvo s Bohom  a na konci pozemskej púte posvätíme. Výstavba, budovanie Božieho stánku, to je námaha, samotná posviacka je radostné plesanie. To sa  dialo tu, keď rástol tento chrám, to sa deje teraz, keď sa schádzame my, veriaci v Krista, ale Pánov dom vytvoríme, až keď nás spojí samotná  Božia láska.

V slávnostnom duchu zjednotení veriaci v tento výročný deň 23. septembra, sme v úvode svätej  omše piesňou „Ty si pane v každom chráme“  prišli vyjadriť Bohu vďaku za všetky milosti a dobrodenie, ktorými sme boli obdarený v našom  kostole Sedembolestnej Panny Márie.  Slávnostnú svätú omšu celebroval duchovný otec Mons. ThLic. František Šándor, dekan farnosti Košice,  za prítomnosti  o. kanonika Mons. ThLic. Jozefa Šechného a kaplána Petra Leška z farnosti Kokošovce. Kostolom sa pri slávnostnom vstupe roznášala príjemná vôňa myrhy a tymianu z  kadidla a svetlo sviec pri konsekračnych krížoch symbolizovalo vzťah Boha s človekom. Počas slávení slávnostnej svätej omše nám dušou prenikali piesne v podaní mládežnického speváckeho zboru Nová Anima pod vedením Mgr. Melánie Ńachajovej a kantorky Zuzany Semanovej. Za všetky rodiny slávnostne predniesli obetné dary manželia Anton a Monika Majcherovi spolu so svojimi deťmi.

V  homílií nás milým  úsmevom a hrejivým slovom priviedol  duchovný otec  František Šándor k chápaniu a zmyslu „Božieho chrámu“ pre život človeka. Boží dom prirovnal k cennej perle, ktorá potešuje dušu človeka svojou čistou Božou krásou. Je to sväté miesto, kde je prítomný živý Ježiš Kristus, túžiaci nás naplniť Božou láskou. Pripomenul slova biskupa Chrizológa  Vravene z Talianska, v štvrtom storočí , ktorý  povedal: Ježiš je nielen vyvolený a zvonku pomazaný, ale do Ježišovej osoby bol vliaty olej Božstva. Počas života, Ježiš uchoval božský olej pomazania svojho tela. V smrti túto nádobu otvoril a vylial na nás všetkých vonný olej Božskej lásky a preto sme aj my pri krste pomazaný Božským olejom. Olej berie životnú energiu zo slnka a zo sily zeme, preto nás môže osviežiť. Božský olej vyčerpaného posilní, chorého uzdravuje, mierni bolesti, zjemňuje to čo je tvrdé, drsné. Ak sa kvôli starostiam a smútku objavia na našej tvári slzy, viera v Božie zaľúbenie nám ich vysuší. Boží syn Ježíš Kristus voňal neskonalou láskou a dobrotou. Slovo vôňa je symbolom vznešenosti kráľa – Mesiáša, ktorý túži po spoločnom stretnutí v Božom chráme. Je to Boží dotyk, za ktorý vzdávame vrúcnu vďaku. Z tejto vďačnosti a Božej blízkosti i pôsobenia Ducha Svätého vyrástlo živé kresťanské spoločenstvo v tomto chráme. Ďakujeme za všetkých kňazov, ktorí slúžili sv. omše a vysluhovali sviatosti. zmierenia a  krstu v našom kostole. Osobitnú srdečnú vďaku vyjadrujeme o kanonikovi Mons. Šechnému, ktorý bol pri zrode stavby Božieho domu od pevného základu až po jeho posvätenie. Nech Pán Boh odmení všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri stavbe kostole a dotváraní jeho okolia. Nech Pán žehná každé pracovité ruky mužov a žien, ktorí starostlivo dbajú o čistotu Božieho chrámu a jeho okolia. Nech všetci verní služobníci Pána ako sú členovia pastoračnej rady, kostolnej rady, lektori, kostolníčka, miništranti, horlitelia Ružencového bratstva…sú za svoju duchovnú službu obdarení milosťami. V roku Sedembolestnej Panny Márie bol Božím vnuknutím vytvorený spevácky zbor Nova Anima a spoločenstvo Modlitby Matiek. Vďaka Ti, patrónka naša !

V závere slávnostnej homílie sa duchovný otec František rozlúčil slovami ,, V živote človeka sú najdôležitejšie len tri stretnutia. Prvé stretnutie je stretnutie človeka z Bohom, druhé človeka s človekom. A tretie stretnutie človeka so samým sebou.“ Preto nám všetkým vyprosoval pokorné srdce a pokoj v duši.

Po slávnostnom kňazskom požehnaní,  naplnení Ježišovou láskou sme sa vracali k svojim rodinám z vierou, aby naši starí rodičia, manželia, deti a ďalšie generácie prichádzali do tohto Božieho stánku s pokorou v srdci a túžbou po stretnutí s Bohom.

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho!

// Mgr. Judita Kmecová